Eastern Towhee (Pipilo erythrophthalmus)

photo of Eastern Towhee

Eastern Towhee. Adult male.

June, East Hampton, New York. Scrub. Breeder. May stay through winter.